lunes, 15 de abril de 2013

Capital de capitales / Capital of capitals


Esta é semana máis produtiva e ademais a semana na que se cumprían tres meses da mi estancia no estranxeiro. Os cambios comezaron a ser visibles, semella que a miña homónima está a realizar un bo traballo.
Esta es la semana más productiva y además la semana en la que se cumplían tres meses de mi estancia en el extranjero. Los cambios empezaron a ser visibles, parecía que mi tocaya está haciendo un buen trabajo.

This week was the most productive week since I’m here and it was also the week of my third month anniversary living abroad. We could notice some change, it looks like my namesake is doing a good job.

Non recordo exactamente cando pasou, é o que ten non estar completamente o día, pero despois de adicarme os días libres a asuntos propio, por suposto durmir estaba entre eles, o meu compañeiro e mais eu collemos a bicicleta e fomos ata o pobo veciño, Yerseke. Era máis tarde das once da noite e as sensacións eran completamente distintas. O son dos barcos, a ausencia de xente nas rúas, a paz que se respiraba... Non facía demasiado frío e o vento non era forte o que tamén axudaba. Despois voltar á casa.
No recuerdo exactamente cuando sucedió, es lo que pasa cuando no estás completamente al día en el Blog, pero después de dedicarme los días libres a asuntos propios, por supuesto dormir estaba entre ellos, mi compañero y yo cogimos la bicicleta y fuimos hasta el pueblo vecino, Yerseke. Era más tarde de las once de la noche y las sensaciones eran completamente distintas. El sonido de los barcos, la ausencia de gente en las calles, la paz que se respiraba... No hacía demasiado frío y el viento no era muy fuerte, lo cual también ayudaba. Después regresar a casa.

I don’t remember when the story that I’m telling you, I must take more care of the Blog, but after doing some things for me on my free days, of course sleeping was one of them, mi Czech friend and me rode the bicycle to the neighbor town, Yerseke. It was later than eleven o’clock and my feelings were completely different. The sound of the ships, no people at the street, the peaceful atmosphere… It wasn’t too cold and the wind wasn’t as strong as other times, which is helpful. After that, we went back to home.
Nas clases de holandés, tanto a profesora coma min decatámonos de que os meus coñecementos nesta lingua deixan moito que desexar. Co cal me propuxo ir facer a compra con ela. Foi moi divertido pero o certo é que teño que mellor moitísimo.

En las clases de holandés, tanto la profesora como yo nos dimos cuenta de que mis conocimientos en esta lengua dejan mucho que desear. Con lo cual me propuso ir a hacer la compra con ella. Fue muy divertido pero lo cierto es que tengo mejor muchísimo.

My Dutch teacher and I realized that I haven’t any idea about Dutch. She asked me to go shopping with her. It was funny but I must improve Dutch.

Despois de tanto tempo esperando por fin tiven o encontro co rapaz que me vai a axudar co meu mini-proxecto. Estivemos falando durante varias horas. Ademais, o meu mentor tamén estivo, o que tamén é agradable.

Después de tanto tiempo esperando por fin tuve el encuentro con el chico que me va a ayudar con mi mini-proyecto. Estuvimos hablando durante varias horas. Además, mi mentor también estuvo, lo que también es agradable.

I met the guy who makes websites. I was waiting this meeting for three months.  I spent hours with him. Moreover, my mentor was also here which was also nice.
Pola tardiña, entre lusco e fusco, o que xa comezaba a converter en rutina, tocaba adestrar. Foi cando me percatei realmente do cambio horario. O día fora bastante soleado, nubes e claros, con ventos de compoñente sur-suroeste, bueno isto último é mentira, pero son fan de Pemán. Ó chegar á estación de Kapelle aínda había raiolas de sol. Gústame ir a Kapelle, é un momento de desconexión total. Un momento para min só.

Por la tarde-noche, lo que ya se había convertido en rutina, tocaba entrenar. Fue hoy cuando percibí realmente el cambio de hora. El día había sido bastante soleado, nubes y claros. Al llegar a la estación de Kapelle todavía se sentían algunos rayos de sol. Me gusta ir a Kapelle, es un momento de desconexión total. Un momento sólo para mí.

In the evening I went training. It was when I noticed the time change. It was sunny the whole day. When we arrived to the train station of Kapelle I could see still some sun beams. I like going to Kapelle, it is a while in order to disconnect: My own while.

O venres enteiro e o sábado case por completo adiqueime a deseñar o panfleto para promocionar a viaxe que estamos preparando. O certo é que o xefe quedou contento co resultado, así mellor.
El viernes entero y el sábado casi por completo los dediqué a diseñar el panfleto para promocionar el viaje que estamos preparando. Lo cierto es que el jefe quedó contento con el resultado, mejor así.

I used the whole Friday and almost the whole Saturday in order to design a flyer to promote the trip we are working on. Our boss likes it, so that is good.

Recordamos que había unha festa nun dos tres bares do pobo. Xa era tarde para preparar disfraces como é debido pero buscamos detrás das miles de portas que este edificio algo para ambientarnos nos oitenta, como vagamente eu recordaba que estaba escrito no cartel. Saímos decididos e ó chegar ó bar atopámonos que tan só había unha persoa disfrazada. Alá fomos, total... A xente mirábanos raro, normal, pero foi divertido. Estivo ben. 

Recordamos que había una fiesta en uno de los tres bares del pueblo. Ya era tarde para preparar buenos disfraces pero buscamos entre los enseres del edificio en el que vivimos para ambientarnos en los ochenta, como vagamente recordaba haber leído en el cartel. Salimos decididos y al llegar al bar nos encontramos que tan sólo había una persona disfrazada. Allá fuimos, total... La gente nos miraba raro, normal, pero fue divertido. Estuvo genial. 

We remembered that there was a party in one of the three bars that there are in Kruiningen. It was too later in order to make great costumes, so we looked for something that we could use. We found some old clothes, more or less 80’s one. We went to the bar and we realized that nobody was disguised. Everybody was staring us in a weird way, it was funny.

Tocaba traballar, xa o di o dito: “Noches alegres, ¡jódete a la mañana!” Aproximadamente. Tiñamos que ir a presentar o noso proxecto ós rapaces de Ekeren. Para iso escollemos un baile típico da rexión: Mazurka. É bastante fácil se se explica visualmente, pero para explicar con palabras... Encantoulles. 

Tocaba trabajar, ya lo dice el dicho: “Noches alegres, ¡jódete a la mañana!” Aproximadamente. Teníamos que ir a presentar nuestro proyecto a los chicos de Ekeren. Para ello escogimos un baile típico de la región: Mazurka. Es bastante fácil si se explica visualmente, pero para explicar con palabras... Les encantó.

We had to work. I must look for some sayings in English in order to write the same thing tan in Galician. We had to present our project in from of the children from Ekeren. In order to do it, we choose a dance from the region where we want to go to: Mazurka. It’s an easy dance which it easier to dance than to explain. They really liked it. 

Ó acabar e para aproveitar o bonito día que se nos brindaba, planeamos unha viaxe a Amberes. Como? Que un dos nosos amigos ten que ir a Bruxelas? Alá imos! Estaba cansadísimo, recordemos que a noite fora curta no que se refire ó sono. O día esta precioso. Despois de case unha hora de viaxe (ou máis), chegamos. 

Al acabar y para aprovechar el bonito día que se nos brindaba, planeamos un viaje a Amberes. ¿Cómo? ¿Qué uno de nuestros amigos tiene que ir a Bruselas? ¡Allá vamos! Estaba cansadísimo, recordemos que la noche había sido corta en lo referente al sueño. El día estaba precioso. Después de casi una hora de viaje (o más), llegamos.

We had planned visiting Antwerp when we finished. What? Must one of our mates go to Brussels? Here we go! I was tired, remember that I went out the night before. It’s such a beautiful day. After an hour or even more, we arrived.

A cidade é preciosa. A arquitectura dos edificios, marabillosa. As prazas, as igrexas... non houbo nada que non me gustase. Inclusive unha botella de Johnnie Walker que atopei tirada sobre o céspede preto dunha igrexa tiña o seu encanto. 

La ciudad es preciosa. La arquitectura de los edificios, maravillosa. Las plazas, las iglesias… No hubo nada que no me gustara.  Incluido una botella de Johnnie Walker que encontré tirada en el césped cerca de una iglesia tenía su encanto.

The city is beautiful. The architecture of the buildings is wonderful. Squares, Churches… I liked everything. Even I liked a bottle which I saw lying in the grass close to a church.

Houbo un momento no que quedei só, é o que pasa cando hai unha adicta ás patacas fritas no grupo (isto é broma). Mentres elas ían a buscar un lugar onde comprar patacas fritas, eu fixen o que máis me gusta facer nunha cidade descoñecida: PERDERME. O bonito de perderse nunha cidade é que, debido a que non sabes onde estás, teste que fixarte máis nos detalles, nas direccións que colles, por se tes que desfacer o camiño andado. Como me acostuma a pasar o camiño foi agradecido e despois de dispersarnos preto da igrexa de Santiago e de Petit Sablon (Kleine Zavel). Divaguei un pouco polas rúas guiado polos edificios que me gustaban. Visitei o Parc d’Egmont Egmontpark onde hai un bonito café. E logo continuei andando ata o Palais de Justice (Justitiepaleis). E aí foi onde me namorei da cidade. A praza de Poelaert: Grande, espazosa e no alto. Era fermosísimo observar a cidade dende o alto. Comprei un gofre y un xeado, bastante baratos: 1’5€ e 1€ respectivamente. Saboreeinos mentres contemplaba a inmensa cidade ambientado coa música dun acordeón. Totalmente de película. 

Hubo un momento en el que me quedé solo, es lo que pasa cuando hay una adicta a las patatas fritas en el grupo (es broma). Mientras ellas buscaban un sitio donde comprar unas patatas fritas, yo hice lo que más me gusta hacer en una ciudad desconocida: PERDERME. Lo bonito de perderse en una ciudad es que, debido a que a no sabes dónde estás, te tienes que fijar más en los detalles, en las direcciones que eliges, por si tienes que deshacer el camino andado. Como suele pasarme el camino fue agradecido y después de dispersarnos cerca de la iglesia de Santiago y de Petit Sablon (Kleine Zavel). Divagué un poco por las calles guiado polos edificios que me gustaban. Visité el Parc d’Egmond (Egmontpark) donde hay un bonito café. Y después continué andando hasta el Palais de Justice (Justitiepaleis). Y ahí fue donde me enamoré de la ciudad. La plaza de Poelaert: Grande, espaciosa y en lo alto. Era hermosísimo observar la ciudad desde lo alto. Compré un gofre y un helado, bastante baratos: 1’5€ y 1€, respectivamente.  Los saboree mientras completaba la inmensa ciudad ambientado con la música de un acordeón. Totalmente de película.

I was alone for a while because one of my EVS mates is addicted to the fries (kidding). While they were looking for some places to order some fries, I did the thing I like doing more in a city: GETTING LOST. Getting lost in a city is a beautiful experience because you must pay attention and try finding every single detail which can help you take the way back. I’m usually lucky in this cases and I always visit beautiful places. This time was the same. We split up at the Saint Jacob’s church witch is close to Petit Sablon (Kleine Zavel). I was walking guided by the buildings that I liked. I visited the Parc d’Egmond (Egmontpark) in which there is a beautiful coffee. I kept walking till I arrived to Palais de Justice (Justitiepaleis). I fell in love with the city. The Poelaert square: Huge, spacious and placed in a high level. It was precious watching the city from the top. I bought a waffle and an ice cream, which were cheap:  1.5€ and 1€, respectively. I ate them while I was watching the city and listened to accordion music. I felt like in a film.

Despois do descanso a seguir a visita. Para baixar o outeiro un ascensor, como un señor. Seis pisos ata chegar a unha praza chea de vida. Con preciosos bares e as súas correspondentes terrazas.  Seguir camiñando sen unha dirección ata chegar a Place de la Chapelle (Kapellemarkt). Seguir camiñando, atoparme onde aparcamos o coche e seguir en dirección a un edificio que vira dende o alto. Pero antes de chegar ó destino, repentina sorpresa: O Manneken Pis. De sobra coñecido por todos vós (Mirade as fotos).

Después del descanso a seguir la visita. Para bajar la colina  un ascensor, como un señor. Seis pisos hasta llegar a una plaza que rebosaba vida. Con preciosos bares y sus correspondientes terrazas. Sigo caminando sin una dirección hasta llegar a Place de la Chapelle (Kapellemarkt). Seguir caminando, encontrarme donde aparcamos el coche y seguir en dirección a un edificio que había visto desde lo alto. Pero antes de llegar a mi destino, repentina sorpresa: El Manneken Pis. De sobra conocido por todos vosotros (Mirad las fotos). 

After resting I kept visiting. In order to go down from the hill I took a lift, like sir. I went down six floors and I was at a square in which there were beautiful coffees with respective terraces. I kept walking without any direction till I arrived to Place de la Chapelle (Kapellemarkt). Keeping walking, being in the place where we parked and keeping going to the building that I saw from the square. But before arriving to my destination, my destiny had a surprise for me: Manneken Pis. All of you know this (Look up the pictures).

Cheguei ó destino: Grand Place (Grote Markt). Estaba ateigada, repleta de xente. Un can como o papá do meu, o cal me causou algo de morriña. Pero non había tempo para iso porque las calles están ardiendo: xente e máis xente.  Despois atopámonos os EVSers, aumentamos o noso coñecemento da cidade indo a outro parque e visitando algún outro edificio de interese.

Llegué al destino: Grand Place (Grote Markt). Estaba llena, repleta de gente. Un perro como el papa del mío, lo cual me causó un poco de morriña. Pero no había tiempo para ello porque las callas están ardiendo: gente y más gente. Después nos encontramos los EVSers, aumentamos nuestro conocimiento de la ciudad yendo a otro parque y visitando algún otro edificio de interés. 

I arrived to my destiny: Grand Place (Grote Markt). It was crowded, there were people everywhere. A dog which was of the same breed than my dog’s daddy, it made me feel homesick. But, actually, there was no time in order to feel so because streets were on fire: people everywhere. After that EVSers met, we visited more places and buildings.

Estaba cansado.

Estaba cansado.


I was tired.

Ik was moe.

Ó chegar a casa, unha longa conversa cos compañeiros e unha curta conversa coa familia e o día chegou ó seu fin.

Al llegar a casa, una larga conversación con los compañeros y una corta conversación con la familia y el día llegó a su fin.

When we arrived home, we had a long conversation and, after that, a short conversation with my family and the day was finished.

Waar we kom huis, we spreiken voor a lang tijd en, achter dat, ik spreiken naar my familie. 

6 comentarios:

 1. Noe, it's amazing!!! Mañán prometo estar inspirada para unha boa crítica desta nova entrada.
  Eu hoxe tamén tou cansa!!!
  Ailoviotemucho!!!

  ResponderEliminar
 2. Veume o recordo de cando fóra co instituto a Barcelona (santa coloma de gramanet) de intercambio e foramos visitar a Sagrada Familia, quedara tan abraiada e entretida ca arquitectura e xardíns que o autobús marchou sen min.
  A diferencia foi que eu cando me atopei perdida non mirei ningún detalle máis do bendito templo, e quedei sentadiña nun banco agardando ata que se percataran da miña ausencia e retrocederan ata min. (Non caín en comprar un gofre, que aínda que non había acordeón de fondo...tanta beleza encandilárame e xunto co gofre podría ter entrado en estado de plenitude máxima...)

  Un bicazo.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. A diferencia é perderse porque un quere facelo e ao outro cadroulle.
   Eu estiven a punto de entrar en modo Nirvana.XD. Agora en serio, a cidade é preciosa. Moi recomendable, iso sí, un día soleado. ;)

   Eliminar
 3. Mañán... hoxe tampouco estou inspirada brother!!!
  Demasiado sol xunto!!!

  ResponderEliminar
 4. Hoxe sí, aínda que debería de estarcho contando pero... outra vez será.
  Miña nai xa van alá 3 meses, "Quien me iba decir" (entonando ó Bisbal)!!!
  Sinto pero non estou moi espelida porue non entendo o da túa homónima!!!
  Por certo, parece ou a roda da bici da foto parece pouco cilíndrica?
  Bendita frase "Entre lusco e fusco" non se pode dicir doutro xeito tan concretamente. ;)
  AH!!! No parte meteorolóxico faltouche con ondas de 2 a 3 metros. ;) (me too fan de Peman)
  Congrats polo panfleto is the best!!!
  Quero verte bailar MAZURKA. Quizais non próximo evento do FDEZ poderás mostrar as túas habilidades co baile verdade Sole?

  Eu non son partidaria de quedarme soa nunha cidade descoñecida e por suposto dubidaría entre patacas e o gofre o xeado con un bo día é imprescindible.

  Por certo non vexo eu que o MANNEKEN PIS simbolice o espíritu independente dos seus habitantes. Aquí realmente estas esceas venxe moi a miudo,principalmente pola noite


  .... afuera está muriendo la razón

  ResponderEliminar