martes, 11 de junio de 2013

On-arrival Brother II: Midterm Brother


Flag in Den Haag

A nova temporada de On Arrival Brother deu comezo con un novo nome e novo lugar: Midterm Training en Den Haag. Coñeciamos antes de partir que tiñamos dúas baixas no equipo. Chegamos á estación logo de máis dunha hora e media de viaxe. Cando estabamos imprimindo o itinerario cos prezos para que tivesen constancia da viaxe que fixemos, apareceron outros compañeiros. Informáronnos de que ademais das baixas que xa coñeciamos tiñamos outra. Unha das rapazas españolas non podía vir.

La nueva temporada de On Arrival Brother empezó con un nuevo nombre y un nuevo lugar: Midterm Training en La Haya. Conocíamos antes de partir que teníamos dos bajas en el equipo. Llegamos a la estación tras más de una hora y media de viaje. Cuando estábamos imprimiendo el itinerario con los precios para que tuviesen constancia del viaje que habíamos realizado, aparecieron otros compañeros. Nos informaron de que además de las bajas que ya conocíamos teníamos otra. Una de las chicas españolas tampoco podía venir.

The new season of On Arrival Brother has started with new name and place: Midterm Training in Den Haag. We knew before we left that two EVSers weren’t coming. We arrived to the train station after travelling for one hour. When we were printing our route to give it to our trainer, two more EVSers came. They told us another mate wasn’t coming; a Spanish girl.

Durante o training expuxemos as nosas situacións actuais nos proxectos correspondentes e algunhas actividades máis.

Durante el training expusimos nuestras situaciones actuales en nuestros correspondientes proyectos y algunas actividades más.

From my room
We talked about our situation in our respective projects and we did other activities.

A noite tivémola libre, pensaramos en ir á praia, pero o tempo refrescou. Mudamos os noso plans e visitamos a cidade, moi bonita a verdade. E pola noite fomos a un parque a tomar unhas copichuelas, a facer botellín. Atopamos a un avogado americano e músico que debido a non atopar traballo decidiu virse a Europa e agora está traballando como consultor. Estaba tocando cando unha das compañeiras propuxo ir a unirse a el. Resultou ser unha boa idea aínda que eu era un pouco escéptico.

La noche la tuvimos libre, habíamos pensado en ir a la playa, pero empezó a hacer frío. Cambiamos nuestros planes y visitamos la ciudad, muy bonita la verdad. Y por la noche fuimos a un parque a tomar unas copichuelas, a hacer botellín. Encontramos a un abogado americano y músico que debido a la ausencia de trabajo decidió venirse a Europa y ahora trabaja como consultor. Estaba tocando cuando una de las compañeras propuso ir y unirse a él. Resultó ser una buena idea aunque yo era un poco escéptico.

Den Haag
We had free at night, we were planning to go to the beach, but the weather was awful. We changed our plans and visited the city, which is very beautiful. At night we went to a park and we had some drinks. We met an American lawyer who had decided to come to Europe because he couldn’t find a job in the US and now he works as a consulter. At the beginning I was skeptical but it was a good idea. 

Ó día seguinte, máis adestramento, un representante da Axencia Nacional veu para coñecer como nos ía. Estivo ben a verdade, falamos moito de enfermidades e dores e de como utilizar o seguro AXA que temos.

Al día siguiente, más entrenamiento, un representante de la Agencia Nacional vino a conocer nuestra situación. Pasamos un buen rato, hablamos mucho de enfermedades y dolores y de cómo usar el seguro de AXA que tenemos.

Buildings in Den Haag
The next day - more training, a representative of the National Agency came to know our situation. We had a good time, we talked about sicknesses and how to use our AXA insurance.

Pero o mellor estaba por vir. Para o MIDTER-TRAINING tíñanmos preparado algo fabuloso: un safari, City Safari en Rotterdam. A actividade consistía en visitar diferentes lugares da cidade, non os típicos nin os que os turistas acostuman a visitar, non. Divididos en dos grupos cada un tiña tres destinos diferentes. Equipados cun mapa para desprazarnos dun lugar a outro indicando cales eran os buses e as direccións que tiñamos que coller, co cal resultou fácil.

Pero lo mejor estaba por llegar. Para el MIDTER-TRAINING nos tenían preparado algo fabuloso: un safari, City Safari en Rotterdam. La actividad consistía en visitar diferentes lugares de la ciudad, no los típicos ni lo que los que visitan los turistas acostumbran a visitar, no. Divididos en dos grupos cada uno tenía tres destinos diferentes. Equipados con un mapa para desplazarnos de un lugar a otro indicando cuales eran los buses y las direcciones que teníamos que utilizar, con lo cual resultó fácil.
Canal in Den Haag

The best thing didn’t even happen yet. They had prepared a wonderful thing: a safari, City Safari in Rotterdam. The activity consisted of visiting different places in the city, not the typical places tourists go to. We split into two groups, each of the them had to go to three different destinations. Each team had a map and instructions: the buses we should take, the trams and so on.

Primeira parada: Radio Stanvaste (http://www.radiostanvaste.com/)
Ó chegar non sabiamos por onde tiñamos que entrar, así que entramos sen queren no lugar de emisión. Unha muller cunha especie de turbante estaba falando cunha pequena rapaza moi riquiña. Uns segundos despois da nosa intromisión chegou o home multifuncións da radio: axudante do director, controlador na radio, especie de representante... El sería o encargado de amosarnos as instalación e de responder as nosas preguntas. Coñecemos tamén ao director. Explicáronnos que era unha radio onde moitos voluntarios traballando para realizar unha emisión ininterrumpida. O mellor foi cando se enterou de traballamos con nenos e decidiu que formásemos parte do programa EN VIVO. A emisión é en holandés co cal era complicado para o noso grupo de catro no que estabamos tres da miña organización e a rapaza que nos visitou a semana anterior. Esta última pode falar perfectamente holandés e por uns momentos por uns minutos fíxose dona e señora do programa, sendo ela a que realizaba a entrevista a pequena rapaza e a outro rapaz que apareceu máis tarde. Falounos un pouco da historia da radio, onde emite e demais detalles.

Flowers in Rotterdam
Primera parada: Radio Stanvste (http://www.radiostanvaste.com/)
Al llegar no sabíamos por dónde teníamos que entrar, así que entramos sin querer en el lugar de emisión. Una mujer con una especie de turbante estaba hablando con una pequeña niña. Unos segundos después de nuestra intromisión llegó el hombre multifunciones de la radio: ayudante del director, controlador en la radio, especie de representante... El sería el encargado de enseñarnos las instalaciones y de responder nuestras preguntas. Conocimos al director. Nos explicaron que era una radio donde muchos voluntarios trabajando para realizar una misión ininterrumpida. Lo mejor fue cuando se enteró de trabajábamos con niños y  decidió que formásemos parte del programa EN DIRECTO. La emisión es en holandés con lo cual era complicado para nuestro grupo de cuatro en el que estábamos tres de mi organización y la chica que nos visitó la anterior. Esta última puede hablar perfectamente holandés y por unos momentos se hizo dueña y señora de programa, siendo ella la que realizaba la entrevista a la niña y a otro niño que apareció más tarde. Nos contaron un poco de la historia de la radio, dónde se emite y más detalles.

In the train
First stop: Radio Stanvste (http://www.radiostanvaste.com/)
When we arrived we didn’t have a clue which door to take. Because of this we entered the recording studio. A woman with a sort of turban was talking to a little girl. About twenty seconds after our intrusion, the multifunction man of that radio arrived: assistant to the director, radio controller, representative… He would show us how the radio works. We met the director. We discovered lots of volunteer work for the radio in so that it can broadcast 24/7. When the multifunction man discovered that we work with children, he decided that we should become part of this program: ON THE AIR. They use Dutch in the radio and our Dutch isn’t enough good, even more, our Dutch is not. Only a girl from another organization who can speak good Dutch was talking and she acted as presenter for some time, talking to the little girl we saw when we arrived and another child. They told us about the story of the radio, where the emission is and more details.

Segunda Parada: Remi Glasstudio (http://www.remiglasstudio.nl/)
Seguindo as instrucións chegamos á fábrica de cristal. Unha señora maior e o seu irmán eran os encargados de levar adiante o negocio. Eran moi agradables, a señora un encanto que falando en holandés todo o tempo e o señor outro tanto.

Segunda parada: Remi Glasstudio (http://www.remiglasstudio.nl/)
Siguiendo las instrucciones llegamos a la fábrica de cristal. Una señora mayor y su hermano eran los encargados de llevar adelante el negocio. Eran muy majos, la señora un encanto que hablaba en holandés todo el tiempo y el señor tanto de lo mismo.

Art in Den Haag
 Second stop: Remi Glasstudio (http://www.remiglasstudio.nl/)
Following the intructions we arrived to the glass studio. An old woman and her brother were the owners of the company. They were very friendly. The woman was so nice, but also the man.

Explicounos como traballan o cristal e mostrounos innumerables obras de arte (si, obras de arte) que tiña que amañar e outras que el mesmo fixera. Impresionante. “La gota que colmó el vaso” no bo sentido foi facer os adornos nun vaso que finalmente sería para nós. Saímos encantados.

Art in Den Haag
Nos explicó  cómo trabajar el cristal y nos mostró innumerables obras de arte (sí, obras de arte) que debía arreglar y otras que el mismo había hecho. Impresionante. “La gota que colmó el vaso” en el buen sentido fue hacer los adornos en un vaso que finalmente sería para nosotros. Salimos encantados.

He explained to us how to work the glass and he showed us many works of art he has to fix and many he had done. Impressive. We paint ornaments on the glasses they gave to us. We left really happy.

Terceira e última parada: Mesquita
Chegamos alá, onde nos indicaba o mapa. Dentro do edificio existían moitos departamentos nos cales se podían facer moi diferentes actividades. Descubrimos moito sobre a relixión musulmá e sobre o preto que está á relixión cristiá. Asistimos a un dos cinco rezos que realizan por día. É precioso cando o Imán chama os para o rezo, recordoume a un fado pola súa tristeza e beleza. Os rapaces que nos acompañaban explicáronnos o que dicían e porque facían o que facían. Foi moooooi interesante e educativo.

Tercera y última parada: Mezquita
Llegamos a dónde nos indicaba el mapa, a la mezquita. Dentro del edificio existían muchos departamentos en los cuales se podían realizar  muy diferentes actividades. Descubrimos mucho sobre la religión musulmana y sobre lo cercana que está a la religión cristiana. Asistimos a un de los cincos rezos que realizan por día. Es precioso oír llamar para el rezo al Imam, me recordó a un fado por su tristeza y belleza.
Rotterdam

Third and last stop: Mosque
We arrived, following the map, to the mosque. Inside of the building there were a lot of rooms in which people can do many activities. We discovered many things about Muslim religion and how close it is to the Christian religion. We saw one of the five prayers they should do per day. It was so beautiful when the Imam called them to start praying, it reminds me of a fado song for its sadness and beauty. 

Despois, á noite, unha cena nun restaurante paquistaní no que o picante estaba incluso na silla. Non estivo mal, pero moito picante.
Mosque

Después, por la noche, una cena un restaurante paquistaní en el que el picante estaba incluso en la silla. No estuvo mal, pero mucho picante.

In the night we had dinner in an Pakistani restaurant where the food was unbelievable hot. It wasn’t bad, but way too hot!

Pasou a noite e chegou o día da despedida. Antes de deixar atrás Den Haag fomos celebrar o Día de Europa, no que estivo traballando unha das novas compañeiras voluntarias. Diversas actividades artísticas e algunha presentación de proxectos relacionados. Despois de deixar a nosa pegada, despedimos e voltamos a perdido pobo de Kruiningen.

Mosque
La noche pasó y llegó el día de la despidida. Antes de dejar atrás La Haya fuimos a celebrar el Día de Europa, en el que estuvo trabajando una de nuestras compañeras voluntarias. Diversas actividades artísticas y alguna presentación de proyectos relacionados. Después de dejar huella de nuestra estancia, nos despedimos y regresamos al perdido pueblo de Kruiningen.

The day for saying goodbye had arrived. Before leaving Den Haag, we went to celebrate the Europe Day, on which one of the EVSers was working. They had many artistic activities and some presentation of related projects. After leaving our sign there, we said goodbye and we returned to our lost town.

Rotterdam
Ó día seguinte fomos facer unha traballo de investigación sobre a utilidade e a importancia da auga nesta rexión. Un proxecto bastante interesante no que estamos traballando. Cando teña a información completa pasareivos o informe final.

Al día siguiente fuimos a hacer un trabajo de investigación sobre la utilidad y la importancia del agua en esta región. Un proyecto bastante interesante en el que estamos trabajando. Cuando tenga la información completa os pasaré el informe final.
 

Arriving
The next day we went to do a researching work about the water in this region. It’s a very interesting project we are working on. I’ll show it to you when I have the whole info.

O fin de semana adicámolo á preparación da lección, que tería lugar o luns da semana seguinte. Saudiños e boa sorte.

El fin de semana lo dedicamos a la preparación de la lección, que tendría lugar el lunes de la semana siguiente. Saludos y buena suerte.

In the weekend we prepared the lesson we would present the next Monday. Goodbye and good luck.

1 comentario: