jueves, 11 de julio de 2013

O soño dunha noite de San Xoán / A Dream of a Night of Saint John (Midsummer Dream)

Fire...
Hostia, fai calor! Pois si. Esta foi a reacción que tiven ó descubrir que neste país tamén pode haber altas temperaturas. Idea croata de ir á praia... Estaba nubrado pero facía calor. Vestidos con roupa normal alá fomos. Ó chegar a Yerseke as nubes desapareceran e o sol brilaba. Pasámolo coma nenos.

¡Hostia, hace calor! Pues sí. Esta fue mi reacción al descubrir que en este país también hay altas temperaturas. Idea croata de ir a la playa… Estaba nublado pero hacía calor. Fuimos con ropa normal. Al llegar a Yerseke las nubes habían desaparecido y el sol brillaba. Lo pasamos como críos.

WTF, it’s warm! Yes, it is. It was my reaction when I discovered that there are high temperatures in this country. Croatian idea: Going to the beach… It was cloudy but it was warm. We wore normal clothes. When we arrived to Yerseke the clouds had gone and the sun was shining. We had fun like 5 year-old kids.

Na organización seguía reinando a DESORGANIZACIÓN e chegado a este punto un xa está ata os... A decisión é preocuparse dos proxectos propios e esquecerse dos proxectos cambiantes da organización. Hai que ter un pouco de amor propio. 

En la organización seguía reinando la DESORGANIZACIÓN y llegado a este punto uno ya está hasta los... La decisión es preocuparse de los proyectos que uno tiene y olvidarse de los proyectos cambiantes de la organización. Hay que tener un poco de amor propio. 

The organization was still a chaos and I have had it. I made a decision: taking care of my own projects and abandoning the changeable project of the organization. Sometimes one should be selfish.

Boobs made of chocolate from Bruge
Mércores tocou cortar leña, seguía cos meu días libres, pero isto tamén era un proxecto propio. Creo que os galegos que lean isto saberán de sobra cal é o motivo polo a leña tiña que ser cortada en rachóns. Ese mércores foi o 19 de xuño, quedaban tan só uns día para San Xoán e tiña que saltar o lumeiro para espantar ós malos espíritos. Tiña case todo preparado, aínda que quedaba algunha leña por cortar. Cortar coa machada que tiña era como cortar con un canto rodado, pero ó final foi. 

Miércoles tocó cortar leña, seguía con mis días libres, pero esto también era un proyecto propio. Creo que los gallegos que lean esta sabrán de sobre cuál es el motivo por el que la leña tenía que ser cortada en pequeños leños. Ese miércoles era el 19 de junio, quedaban tan sólo unos días para San Juan y tenía que saltar la hoguera para espantar a los malos espíritus. Tenía casi todo preparado, aunque quedaba alguna leña por cortar. Cortar con el hacha que tenía era como cortar con un canto rodado, pero al final lo logré.

On Wednesday I cut wood, I still had free days, but it was also my own project. I think Galicians who read this will know why I was doing it and why the wood should be cut in small logs. It was Wednesday 19th of June, it would be Saint John’s Eve and I had to jump over the bonfire to keep away the bad spirits. Everything was prepared, but I had some uncut wood. Cutting using the ax I had is like cutting using a pebble, but I finally did it.

Prepared
Había uns días recibira unha mensaxe para participar nun torneo de voleibol que organizaba o clube de voleibol vvBOK co que estiven adestrando. Levaba catro sesión de fisioterapia pero xa me sentía mellor, quería probarme. 

Hacía unos días que había recibido un mensaje para participar en un torneo de voleibol que organizaba el club de voleibol vvBOK con el que estuve entrenando. Llevaba cuatro sesiones de fisioterapia pero ya me sentía mejor, quería probarme.

A few days ago I had received a message to participate in a volleyball tournament organized by my volleyball team – vvBOK. I had gone to the physiotherapist four times but I felt better, I want to prove myself.

O torneo comezaba ás 18:30. Collín o tren con tempo e alí fun. Non sabía cal era o meu equipo. Dixéronme cal era. Pouco despois comentáronme que precisaban xente tamén para outro equipo, pensei: bueno... se o xeonllo aguanta... Así foi como xoguei dende as 18:30 ata arredor das 22:30 case sen parar. Foi xenial. Era como cando colliamos a rede e nos poñiamos a xogar toda a tarde na praia. Agora que o penso xa hai moitos anos.

El torneo daba comienzo a las 18:30. Cogí un tren con tiempo y allá me fui. No sabía cuál era mi equipo. Me dijeron cuál era. Poco después me comentaron que necesitaban gente también para otro equipo, pensé: bueno… si la rodilla aguanta… Así fue como jugué desde las 18:30 hasta alrededor de las 22:30 casi sin parar. Fue genial. Era como cuando cogíamos la red y nos poníamos a jugar toda la tarde en la playa. Ahora que lo pienso ya hace muchos años.

Prize!!
The tournament started at 18:30. I took the early train. I had no clue which team was mine. I got the answer soon. After they asked me to join another team, I thought: ok… if my knee let me do it… Then I was playing since 18:30 to 22:30 almost without stopping. It was great. I felt like my friends and I took the net and we spent the whole afternoon playing volleyball in the beach.

Co meu equipo orixinal non pasamos á seguinte ronda, pero co segundo pasamos en segunda posición. Tiñamos os cruces. Ganámolo a pesares de ser un partido bastante disputado, estabamos en la final. A final era contra un equipo aparentemente máis asequible, así foi: GAÑAMOS!!!! Ó trofeo eran unhas cervexas de boa calidade que moi amablemente me deron para min. ;)

Con el equipo original no pasamos a la siguiente ronda, pero con el segundo pasamos en segunda posición. Teníamos los cruces. Lo ganamos a pesar de ser un partido bastante reñido, estábamos en la final. La final era contra un equipo aparentemente más asequible, así fue: ¡¡¡¡GANAMOS!!!! El trofeo eran unas cervezas de buena calidad que muy amablemente me dieron. ;)

We didn’t pass to the next round with the first team, but we did it with the second one coming second. We were in the final four. We won the match even though it was a very  match, we were in the final. The final was against a team weaker than the one before, it was like this: WE WON!!!! The trophy was a pack of good quality beer which my team gave to me. ;)

Ó chegar atopeime un mosquito na habitación. O primeiro que vexo por estas terras.

Al llegar me encontré un mosquito en la habitación. El primero que veo por estas tierras.

When I arrived there was a mosquito in the room. The first one I had seen here.Chegara o día, mellor dito, a noite: O soño dunha noite de San Xoán. O soño tampouco, pero polo menos houbo lume. O traballo de cortar leña daría os seus froitos en breves momentos. Non só iso, decidín facer a queimada. Pero como? Non tiña caña! Temos unha tenda de licores en Kruiningen. Fun a preguntar e non tiñas. Pero preguntei por rakija que era o máis parecido a caña que se me ocorreu. Compra feita. Todo preparado para a viaxe a noite máis máxica do ano. Unha noite especial para todos os galegos, unha noite que nos fai ser máis galegos, que nos aproxima ás demais culturas celtas e que nos alonxa das demais culturas da península. 
Había llegado el día, mejor dicho, la noche: El sueño de una noche de San Juan. El sueño tampoco, pero por lo menos hubo fuego. El trabajo de cortar leña daría sus frutos en breves momentos. No sólo eso, decidí hacer queimada. ¿Pero cómo? ¡No tenía caña! Tenemos una tienda de licores en Kruiningen. Fui a preguntar pero no tenían. Pero pregunté por rakija que era lo más parecido a que caña que se me ocurrió. Compra realizada. Todo preparado para el viaje a la noche más mágica del año. Una noche especial para todos los gallegos, una noche que nos hace ser más gallegos, que nos aproxima a las demás culturas celtas y que nos aleja de las culturas de la península.

Jumping
The day came, I should say the night: A Dream of a Night of Saint John (Midsummer Dream).  It wasn’t like a dream, but at least we had fire. My work cutting wood would bore fruit in a while. I decided doing queimada. But how? I had no caña! There is liquor store in Kruiningen. I asked there. They didn’t have it. I was smart enough to ask for rakija because it was the most similar thing I could think of. Shopping done. Everything was prepared to experience the most magical night of the year. A special night for Galicians, a night which makes us be more Galician, a night which gets us closer to other Celtic cultures and gets us further from the other Peninsular cultures. 

A benvida ó bo tempo estaba a punto de comezar, a leña estaba colocada no seu lugar e todo estaba a punto excepto uns grans de café. O lume comezou a arder, saquei as cervexas do premio que estaban no frigorífico  e a festa comezou. 

Sky
La bienvenida al buen tiempo estaba a punto de empezar, la leña estaba colocada en su lugar y todo estaba a punto excepto unos granos de café. El fuego empezó a arder, saqué las cervezas del premio que estaba en el frigorífico y la fiesta empezó.

The moment to say welcome to summer had come, the wood was prepared in its place and everything was ready but coffee seeds. I set the wood on fire, I took the beer from the fridge and the celebration started.

Realicei case todas as tradicións que neste día hai que facer, excepto comer sardiñas e poñer a clara a de ovo para ver á mañá seguinte cal é a figura que representa e que me indicará o lugar onde vivirei. 

Realicé casi todos las tradiciones que en este día hay que hacer, excepto comer sardinas  y poner la clara de huevo para ver a la mañana cual es la figura que representa y que me indicará el lugar donde viviré.


I almost did every tradition of this day, but eating sardines or putting the white of the egg into a glass to check the next morning which figure is represented and which would tell the shape of the house where I will live.

En vez disto que acostumaba a facer todos os anos anteriores fixen a queimada sen os gran de café. Tíñaas probado mellores, pero podíase beber. Sentinme como se por esta noite o xardín de atrás fose parte de Galicia. Non quería que a noite se acabara. Despois de que todos se fosen para a cama, quedeime un tempo so, recordando todos estes anos que non puiden celebralo como se debía por causa dos estudios, recordando o tempo na praia das veces que si o celebrei desfrutando das conversas nesta curta noite de San Xoán, recordando...

Time
En vez de eso que acostumbraba a hacer todos los años anteriores hice la queimada sin los granos de café. Las había probado mejores, pero se podía beber. Me sentí como si por esa noche el jardín de atrás fuese parte de Galicia. No quería que la noche se acabara. Después de que todos se fuesen para cama, me quedé un tiempo solo, recordando todos estos años que no había podido celebrarlo como se debería por culpa de los estudios, recordando el tiempo en la playa las veces que si lo celebré disfrutando de las conversaciones en esta corta noche de San Juan, recordando…

Instead of that I did the queimada without the coffee seeds. It wasn’t the best I had, but I could drink it. I felt like this night the back garden was part of Galicia. I didn’t want this to stop. After all of them left, I spent some time alone, remembering all the years I couldn’t celebrate it because of studies, remembering – when I could celebrate it – the time at the beach talking about anything this short night of Saint John, remembering…


No hay comentarios:

Publicar un comentario